Hulp van het jeugd- en gezinsteam

Hulp van het jeugd- en gezinsteam

Sinds juni 2022 is het jeugd- en gezinsteam actief. Samen met de jeugdprofessionals van het Sociaal Team kunnen zij, waar nodig, ingezet worden voor de inwoners van gemeente Gorinchem. 

Wat doet het jeugd- en gezinsteam? 

Het jeugd- en gezinsteam wordt ingezet als er een intensievere vorm van hulpverlening nodig is binnen een gezin of wanneer er specialistische hulp nodig is. De hulpverlening wordt geboden aan jeugdigen en hun ouders en eventueel ook leerkrachten, op het gebied van opvoeding en begeleiding. De jeugdprofessional vanuit het Sociaal Team voert regie in de gezinnen waar het jeugd- en gezinsteam hulpverlening biedt. 

Een hulpverleningstraject vanuit het jeugd- en gezinsteam heeft een duur van 3 tot 6 maanden, met een uitloop naar 9 maanden. Dit is afhankelijk van de problematiek en de benodigde inzet. De inzet van de professional past binnen de 4 punten van het integraal beleid in Gorinchem; positieve gezondheid, toewerken naar een gezonde leefomgeving, passende zorg verlenen en regie terugleggen bij inwoners.

De expertise van jeugd- en gezinsteam 

De jeugdprofessionals van het jeugd- en gezinsteam kunnen gezinnen ondersteunen op verschillende thema's:

 • Gedrag- en ontwikkelingsvragen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
 • Opvoedondersteuning in gezinnen waar sprake is van autismespectrumproblematiek (ASS) en/of een verstandelijke beperking bij ouder(s) en/of kind 
 • Begeleiding aan kinderen en jongeren met ASS en/of een verstandelijke beperking 
 • Positieve opvoedondersteuning door middel van een groepstraining (Triple P) voor ouders 
 • Traumasensitief opvoeden voor (pleeg)ouders 
 • Begeleiding aan kinderen gericht op het leren omgaan met een scheiding of op het zich staande houden te midden van een complexe echtscheiding 
 • Begeleiding aan leerkrachten gericht op trauma sensitief lesgeven en of ASS 
 • Ouderschap & scheiding 
 • Doorbreken van schadelijke/ineffectieve gezinspatronen 
 • Ervaringsgericht werken met kinderen en jongeren met psychische, psychosociale of psychosomatische klachten 
 • Begeleiding voor het gezin en omgeving bij ziekte, verlies en rouw 
 • Samenwerken aan veiligheid met het gezin en het netwerk

De professional uit het Sociaal Team Gorinchem die bij uw gezin betrokken is, kan met u meekijken of het jeugd- en gezinsteam iets voor u kan betekenen. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties